Lịch chạy tàu cao tốc đi đảo Phú Quý tháng 3/2024

Thông báo lịch chạy tàu tháng 03 năm 2024 của 04 tàu (Superdong – PQI, Superdong – PQII, Phú Quý Express, Tuần Châu Express II) hoạt động tuyến Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại, theo đăng ký của các Công ty cụ thể như sau:

Ngày, tháng, năm Thời gian các tàu xuất bến Phan Thiết đi Phú Quý Thời gian các tàu xuất bến Phú Quý đi Phan Thiết
Thứ sáu
01/03/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Thứ bảy
02/03/2024
Superdong-PQII: 05h45’
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Chủ nhật
03/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Thứ hai
04/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Thứ ba
05/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Thứ tư
06/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Thứ năm
07/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 07h30’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Phú Quý Express: 11h30’
Thứ sáu
08/03/2024
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 07h30’
Phú Quý Express: 08h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Phú Quý Express: 12h30’
Thứ bảy
09/03/2024
Superdong-PQI: 07h30’
Tuần Châu Express II: 08h00’
Phú Quý Express: 09h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 12h00’
Phú Quý Express: 12h30’
Chủ nhật
10/03/2024
Superdong-PQI: 08h30’
Tuần Châu Express II: 09h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Superdong-PQI: 11h30’
Tuần Châu Express II: 13h00’
Phú Quý Express: 13h30’
Thứ hai
11/03/2024
Tuần Châu Express II: 08h30’
Superdong-PQI: 09h00’
Phú Quý Express: 10h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 13h00’
Phú Quý Express: 14h00’
Thứ ba
12/03/2024
Tuần Châu Express II: 09h00’
Superdong-PQII: 09h30’
Phú Quý Express: 11h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 13h00’
Thứ tư
13/03/2024
Superdong-PQI: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ năm
14/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Thứ sáu
15/03/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ bảy
16/03/2024
Tuần Châu Express II: 05h30’
Phú Quý Express: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
17/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 13h00’
Thứ hai
18/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Thứ ba
19/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Thứ tư
20/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Thứ năm
21/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 07h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Phú Quý Express: 11h30’
Thứ sáu
22/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 08h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Phú Quý Express: 12h30’
Thứ bảy
23/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 08h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
24/03/2024
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQI: 07h30’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Thứ hai
25/03/2024
Tuần Châu Express II: 07h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Phú Quý Express: 13h00’
Thứ ba
26/03/2024
Tuần Châu Express II: 07h30’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 08h30’
Superdong-PQI: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Phú Quý Express: 12h00’
Thứ tư
27/03/2024
Phú Quý Express: 05h30’
Tuần Châu Express II: 06h00’
Superdong-PQI: 06h30’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h30’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Thứ năm
28/03/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ sáu
29/03/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ bảy
30/03/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
31/03/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’

Liên hệ đặt vé TÀU CAO TỐC PHÚ QUÝ

Địa chỉ: 17 Võ Văn Kiệt, Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0967 799 735

Website: https://vetauphuquy.vn

Tham khảo thêm:

5/5 - (1 bình chọn)
Lịch chạy tàu cao tốc Phú Quý, Phú Quý Express, Superdong - PQI, Superdong - PQII, Tàu cao tốc Phú Quý, Tuần Châu Express II

Recent Posts