Lịch chạy tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý tháng 4/2024

Lịch chạy tàu cao tốc trên tuyến Phan Thiết đi Phú Quý và ngược lại của các con tàu cao tốc đang hoạt động trên tuyến này vào tháng 4/2024 cụ thể như sau:

Thời gian Phan Thiết đi Phú Quý Phú Quý về Phan Thiết
Thứ hai
01/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
02/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ tư
03/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ năm
04/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h15’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ sáu
05/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 14h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Thứ bảy
06/4/2024
Superdong-PQI: 07h15’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQII: 07h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Phú Quý Express: 11h30’
Superdong-PQII: 14h30’
Chủ nhật
07/4/2024
Superdong-PQII: 07h30’
Phú Quý Express: 08h30’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 11h00’
Phú Quý Express: 12h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
08/4/2024
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 09h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Superdong-PQI: 12h00’
Phú Quý Express: 12h30’
Thứ ba
09/4/2024
Tuần Châu Express II: 08h00’
Superdong-PQI: 08h30’
Phú Quý Express: 09h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 12h45’
Thứ tư
10/4/2024
Phú Quý Express: 05h45’
Tuần Châu Express II: 06h00’
Superdong-PQII: 06h30’
Superdong-PQI: 08h15’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
11/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h15’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Thứ sáu
12/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Thứ bảy
13/4/2024
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 11h00’
Superdong-PQII: 11h15’
Tuần Châu Express II: 11h30’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQII: 07h15’
Phú Quý Express: 07h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Chủ nhật
14/4/2024
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQII: 11h00’
Phú Quý Express: 14h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
15/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ ba
16/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ tư
17/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Trưng Trắc: 06h45’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ năm
18/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQI: 11h15’
Thứ sáu
19/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h00’
Trưng Trắc: 06h15’
Phú Quý Express: 06h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Trưng Trắc: 13h45’
Tuần Châu Express II: 14h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Trưng Trắc: 10h15’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ bảy
20/4/2024
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQI: 07h30’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Trưng Trắc: 11h45’
Superdong-PQII: 12h00’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 08h15’
Phú Quý Express: 10h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
21/4/2024
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 07h30’
Tuần Châu Express II: 10h00’
Trưng Trắc: 10h30’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 11h15’
Superdong-PQI: 11h30’
Trưng Trắc: 14h15’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
22/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQI: 12h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Superdong-PQII: 11h15’
Phú Quý Express: 11h30’
Thứ ba
23/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Phú Quý Express: 11h30’
Thứ tư
24/4/2024
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 08h00’
Superdong-PQII: 08h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Phú Quý Express: 11h30’
Thứ năm
25/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 08h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Trưng Trắc: 10h45’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Thứ sáu
26/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Trưng Trắc: 06h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Superdong-PQII: 12h00’
Tuần Châu Express II: 13h30’
Trưng Trắc: 13h45’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 09h00’
Tuần Châu Express II: 09h30’
Trưng Trắc: 10h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Thứ bảy
27/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Superdong-PQI: 07h00’
Tuần Châu Express II: 11h00’
Trưng Trắc: 11h15’
Phú Quý Express: 11h45’
Superdong-PQII: 12h00’
Tuần Châu Express II: 07h00’
Trưng Trắc: 07h15’
Superdong-PQII: 08h00’
Phú Quý Express: 08h30’
Superdong-PQI: 11h00’
Chủ nhật
28/4/2024
Superdong-PQI: 07h00’
Trưng Trắc: 10h00’
Phú Quý Express: 10h30’
Tuần Châu Express II: 10h45’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Trưng Trắc: 06h15’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 07h15’
Superdong-PQI: 11h00’
Trưng Trắc: 13h45’
Phú Quý Express: 14h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Tuần Châu Express II: 15h00’
Thứ hai
29/4/2024
Phú Quý Express: 06h00’
Tuần Châu Express II: 06h30’
Trưng Trắc: 06h45’
Superdong-PQII: 07h00’
Superdong-PQI: 11h00’
Superdong-PQII: 14h30’
Superdong-PQI: 07h00’
Phú Quý Express: 10h00’
Tuần Châu Express II: 10h30’
Trưng Trắc: 10h45’
Superdong-PQII: 11h00’
Superdong-PQI: 14h30’
Thứ ba
30/4/2024
Phú Quý Express: 05h00’
Tuần Châu Express II: 05h30’
Trưng Trắc: 05h40’
Superdong-PQI: 06h00’
Superdong-PQII: 10h30’
Phú Quý Express: 12h00’
Superdong-PQI: 13h30’
Tuần Châu Express II: 13h45’
Trưng Trắc: 14h00’
Superdong-PQII: 07h00’
Phú Quý Express: 08h15’
Superdong-PQI: 09h30’
Tuần Châu Express II: 09h45’
Trưng Trắc: 10h00’
Superdong-PQII: 14h00’

Liên hệ đặt vé TÀU CAO TỐC PHÚ QUÝ

Địa chỉ: 17 Võ Văn Kiệt, Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0967 799 735

Website: https://vetauphuquy.vn

Tham khảo thêm:

Lịch chạy tàu cao tốc Thăng Long Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 4/2024

Lịch chạy tàu cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo tháng 4/2024

Lịch chạy tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo tháng 4/2024

Tàu cao tốc Phú Quý Express và Superdong
Tàu cao tốc Chấn Kha là tàu Tuần Châu Express 2
4.5/5 - (2 bình chọn)
Phú Quý Express, Superdong - PQI, Superdong - PQII, Trưng Trắc, Tuần Châu Express II

Recent Posts